เครื่องมือทดสอบสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน

( Coefficient of Friction / COF Tester )