เครื่องมือทดสอบแรงดึง

( Tensile Testing Machine )