เครื่องมือทดสอบความร้อนการปิดผนึก

( Heat Seal Tester / Laboratory Heat Sealer )