เครื่องมือทดสอบการฉีกขาดแบบ

( Elmendorf Tearing Tester )