เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติการเกิดหมอก

( Fogging Tester )