เครื่องมือทดสอบการหดตัวของฟิล์มแบบอิสระ

( Heat Shrinkage Tester )