เครื่องมือทดสอบความแข็งแรงการปิดผนึก

( Hot Tack Tester )