เครื่องมือทดสอบการถ่ายเทสารตกค้างจากบรรจุภัณฑ์สู่อาหาร

( Migration & Non-volatile-matter Content Tester )